HOME LOGIN


  금강시티타워

 대지위치  세종시 3-2생활권 C2-2
 지역지구  일반상업지역(상업업무용지)
 대지면적  2,016.00㎡
 용도  근린생활시설 / 교육연구시설 / 업무시설
 연면적  14,422.0200㎡
 건축면적  1,401.7000㎡
 건폐율  69.53% (법정:70%이하)
 용적율  499.61% (법정:500%이하)
 구조  철근콘크리트조
 세대수  총 83호실
 층수  지하3층 / 지상8층 (법정:8층이하)
 최고높이  32.70m (법정:45m이하)
 주차개요  105대 (법정:83대)