HOME LOGIN


  골드타워

 대지위치  세종시 3-2생활권 C2-7
 지역지구  일반상업지역(상업용지)
 대지면적  1,950.00㎡
 용도  근린생활시설
 연면적  14,781.3170㎡
 건축면적  1,358.3490㎡
 건폐율  69.66% (법정:70%이하)
 용적율  499.44% (법정:500%이하)
 구조  철근콘크리트조
 세대수  총 81호실
 층수  지하3층 / 지상8층 (법정:8층이하)
 최고높이  34.25m (법정:45m이하)
 주차개요  100대 (법정:81.02대)